Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Tính năng Long Văn

Đăng ngày: 23/07/2024

Làm sao để có trang bị Long Văn?

 • Quý bằng hữu có thể mua Long Văn tại Shop, cấp 80 có thể sử dụng.

Tăng cấp trưởng thành

 • Quý bằng hữu có thể tới NPC Tiêu Ưng (153,68) Phụng Minh Trấn để tăng trưởng thành cho Long Văn.
 • Nguyên liệu cần: Long Văn Ngọc Linh và Chú Văn.


 • Long Văn từ 1 – 3 sao: Chú Văn Huyết Ngọc.
 • Long Văn từ 4 – 6 sao: Chú Văn Tinh Ngọc.
 • Long Văn từ 7 – 9 sao: Chú Văn Long Ngọc.

 • Nếu chỉ dùng Long Văn Ngọc Linh hoặc Long Văn, Long Văn chính sẽ tăng 1 điểm trưởng thành. Nhưng nếu dùng Long Văn Ngọc Linh, kèm thêm 1 Chú Văn Huyết Ngọc, Long Văn chính sẽ tăng đến 5 điểm trưởng thành.
 • Trên Long Văn, bằng hữu sẽ thấy 1 dòng hiển thị điểm trưởng thành, số điểm đó tương ứng với 1 cấp trưởng thành. Cấp trưởng thành càng cao thì điểm trưởng thành cũng càng gia tăng. Đồng nghĩa với việc càng ngày, bằng hữu càng hao tốn rất nhiều Long Văn hoặc Chú Văn Huyết Ngọc để tăng cấp trưởng thành.

Tăng cấp sao Long Văn

 • Tiêu hao 1 lượng Ngọc Long Tủy nhất định.
 • Thực hiện ở NPC Tiêu Ưng [150;70] tại Phụng Minh Trấn.
 • Cấp sao Long Văn mức 1 – 5
 • Cấp 1: 20 Ngọc Long Tủy.
 • Cấp 2: 60 Ngọc Long Tủy.
 • Cấp 3: 120 Ngọc Long Tủy.
 • Cấp 4: 240 Ngọc Long Tủy.
 • Cấp sao Long Văn mức 5 – 6
 • Cấp 5: 400 Ngọc Long Tủy và 30 Sơ Cấp Cầu Thiên Thái.
 • Cấp 6: 400 Ngọc Long Tủy và 60 Trung Cấp Cầu Thiên Thái.
 • Cấp sao Long Văn mức 7 – 9
 • Cấp 7: 400 Ngọc Long Tủy và 120 Cao Cấp Cầu Thiên Thái.
 • Cấp 8: 600 Ngọc Long Tủy và 300 Huyễn Sắc Cầu Thiên Thái.

 

Tẩy lại thuộc tính Long Văn

 • Cần nguyên liệu Tịnh Vân Thủy
 • Cấp trưởng thành ảnh hưởng rất lớn đến các thuộc tính của Long Văn. Và mỗi cấp trưởng thành, Long Văn sẽ sở hữu số dòng thuộc tính như sau:
 • Cấp 1 - 9: 1 dòng
 • Cấp 10 - 19: 2 dòng
 • Cấp 20 – 29: 3 dòng
 • Cấp 30 – 39: 3 – 4 dòng
 • Cấp 40 – 49: 3 – 5 dòng
 • Cấp 50 – 59: 4 – 6 dòng
 • Cấp 60 – 100: 4 – 7 dòng
 • Tẩy lại thuộc tính có cơ hội xuất hiện thêm dòng thuộc tính.

Học thuộc tính mở rộng

 • Long Văn có thể học được thuộc tính mở rộng, mỗi Long Văn có thể học tối đa 3 thuộc tính mở rộng gồm: Giới hạn sinh lực, tấn công thuộc tính, giảm kháng đến âm.
 • Học thuộc tính giới hạn sinh lực cần: Xuyết Long Thạch – Nguyên
 • Học thuộc tính tấn công thuộc tính cần: Xuyết Long Thạch – Thương
 • Học thuộc tính giảm kháng đến âm cần: Xuyết Long Thạch – Bạo
 • Long Văn sau khi học tập thuộc tính mở rộng, có thể thăng cấp, tối đa Lv10.