Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

THÔNG TIN DROP MÁY CHỦ HẰNG SƠN

Đăng ngày: 04/09/2023

Drop BOSS

BOSS Bảo Tàng Động T1 - T5: Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v…

BOSS Yến Vương Cổ Mộ T1- T9: Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v…

BOSS Tần Hoàng Địa Cung T1 - T4: Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2)..v.v…

BOSS Môn Phái: Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v…

BOSS Ma Nhai Động (Công Hồn Ảnh Thượng): Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v…

BOSS Hỗn Giang Long (Kính Hồ): Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), bảo thạch (cấp 2), BT YQ tâm pháp thứ 7,Tân Mãng Thần Phù , Kim Tàm Ti,Công Lực Đan,.

BOSS Huyền Vũ Đảo (Mãng Cổ Chu Cáp, Mãng Độc Chu Cáp): Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v...

BOSS Thương Sơn (Huyền Kích Kim Cang): Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v...

BOSS Thảo Nguyên (Bạch Minh Khởi): Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, bảo thạch (cấp 2), , SCHTP..v.v...

BOSS Võ Di (Băng Yêu): Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 2), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, bí ngân (cấp 3), căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, bảo thạch (cấp 2), , SCHTP..v.v...

BOSS Xí Nga Vương (Ngân Ngai Tuyết Nguyên): Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, trứng xí nga vương, , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2), , SCHTP, Kim Tàm Ti..v.v..

BOSS Long Quy (Thánh Thú Sơn): Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), trứng long quy, bảo thạch (cấp 2), kỳ vật, , SCHTP, Kim Tàm Ti..v.v…

BOSS Thúc Hà Cổ Trấn (Sương Ảnh): Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2), ..v.v…

Cạnh Kỹ Trường (Bảo rương):  tĩnh tâm thảo, bảo thạch (cấp 3), minh chủ đồng yêu đái, trang bị môn phái..v.v…           

Boss Cạnh Kỹ Trường: Thiên cang cường hóa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 2).


Drop Phó Bản

Thủy Lao: 

 • Quái: Kỳ vật bán lấy vàng.
 • Tướng: 15 Đóa mai khôi.

Trân Long Kỳ Cuộc:

 • Quái: Dược Trần, Chân Nguyên, Kim Tan Ti.
 • Boss: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , SCHTP, linh hồn toái phiến, Thiên cang cường hóa,dược trần, Công Lực Đan, (Đối với BOSS từ level 6x trở lên sẽ có): bảo thạch (cấp 3 cố định)..v.v…

Q 123 Tô Châu: 

 • Quái Q1: Kỳ vật bán lấy vàng,exp võ hồn.
 • BOSS: Thiên cang cường hóa,trang bị môn phái, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3),
 • Quái Q2: Kim Tàm Ti,exp võ hồn
 • BOSS: Thiên cang cường hóa,trang bị môn phái, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3),
 • BOSS Q3: lệnh bài thủy lao, võ hồn,Tân Mãng Thần Phù, (đối với BOSS từ level 6x trở lên sẽ có): bảo thạch (cấp 2).

Q123 Lâu Lan:

 • BOSS Q1 2: Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 2), bí ngân (cấp 3), Huyền Hạo Ngọc .
 • BOSS Q3: bảo thạch (cấp 2), Huyền Hạo Ngọc ,Tân Mãng Thần Phù, (đối với Boss cấp 88 trở lên) sẽ có:  võ hồn.

Sát Tinh ( Chưa Mở): Thiên canh cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), bảo thạch (cấp 2), căn cốt đan.

 

Diệt Phỉ Kính Hồ: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , SCHTP, linh hồn toái phiến, Thiên cang cường hóa, bảo thạch (cấp 2), Tân Mãng Thần Phù..v.v…

Đoạt Mã Bảo Tặc: Bí kíp pet.

Túc Cầu: Kỳ vật, 

BOSS Túc Cầu: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , SCHTP, linh hồn toái phiến, Thiên cang cường hóa, bảo thạch (cấp 3) cố định, Tân Mãng Thần Phù.

Dã Trư Thánh Thú Sơn: Thiên canh cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), bí kíp pet cao cấp, linh thú đan, căn cốt đan, bí kíp pet thường, tung tích dã trư vương, bảo thạch (cấp 2).

Ác Tặc:
Quái:
 Thiên cang cường hóa tinh hoa. 
Boss: Kỳ vật, thiên canh cường hóa, kim cương sa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), (đối với quái 8x trở lên) sẽ có: bảo thạch (cấp 2),..v.v….

Ác Bá:  Kỳ vật, thiên canh cường hóa, kim cương sa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), bí tịch 35 và yếu quyết 45 65 13 môn phái, (đối với quái 9x trở lên) sẽ có: bí tịch yếu quyết 80 các phái..v.v….

Yến Tử Ô: Thiên cang cường hóa,trang bị môn phái, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3) - Boss Mộ Dung Phục: Bí kíp lạc mã tiễn, bí kíp hình ảnh bất ly,bảo thạch (cấp 2), hàn băng tinh tiết. (đối với Boss Mộ Dung Phục cấp 8x trở lên) sẽ có: bảo thạch (cấp 3).

 

Phiêu Miêu Phong (sơ chiến): Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3),  bảo thạch (cấp 3), huyền thiên hàn ngọc, (đối với Boss Lý Thu Thủy) sẽ có: SCHTP,Công Lực Đan.

Phiêu Miêu Phong (khiêu chiến): Thiên cang cường hóa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3),  ngọc (cấp 3), huyền thiên hàn ngọc, (đối với Boss Lý Thu Thủy sẽ có: SCHTP,Công Lực Đan.Chân Nguyên: drop tại các phó bản, boss dã ngoại và map train Hãn Huyết Linh, Cao Xương Mê Cung.